Wymagania Edytorskie | Editorial requirements

  • Teksty artykułów należy składać elektronicznie na adres: biuro at ptzp.org.pl z wykorzystaniem domyślnego szablonu MS Word: Szablon MS Word / Szablon PDF
    Manuscript texts should be submitted electronically to the address: biuro at ptzp.org.pl with using the default MS Word template: MS Word Template / PDF Template
  • Artykuły nie powinny przekraczać limitu arkusza autorskiego (długość 40 000 znaków wraz ze spacjami).
    Articles should not exceed the author’s sheet limit (the length of 40,000 characters including spaces).
  • Nadsyłane artykuły powinny być zapisane w dwóch formatach: do edycji - jako Microsoft Office Word (docx lub doc), a do sprawdzenia - jako Adobe Acrobat Document (pdf)
    Submitted articles should be saved in two formats: for editing, as Microsoft Office Word (docx or doc), and for checking, as Adobe Acrobat Document (pdf)

© PTZP 2025. Ostatnia aktualizacja S.Luściński 31.07.2022. 

Built with ‌

Website Builder Software